test_contentimg

Wales/Cymru

To access this page in the English Language click here 

Cysylltwch â'r tîm yng Nghymru

02920 230319
wales@adoptionuk.org.uk

Ann Bell – Cyfarwyddwr

Helen Griffiths – Cydlynydd Llinell Gymorth, Hyfforddiant a'r Swyddfa

Philippa Williams – Rheolwr Ymyrraeth Gynnar a Chefnogaeth

Penny Jeffreys – Cydlynydd Rhwydwaith Cymheiriaid.

Judith Evans a Sara Elliot– Gwirfoddolwyr y llinell gymorth

Mae llawer o wirfoddolwyr eraill yn ein helpu hefyd drwy redeg grwpiau cefnogi a bod yn aelodau ar ein grŵp ymgynghorol yng Nghymru.

 

Get the Flash Player to see this player.

yng Nghymru mae Adoption UK ac After Adoption wedi ffurfio'r Bartneriaeth Cefnogi Mabwysiadu yng Nghymru i gefnogi pob un sy'n cael ei gyffwrdd gan fabwysiadu. Mae'r ddau sefydliad yn gweithio mewn swyddfa ar y cyd yn Grangetown, Caerdydd.

Rhyngddynt mae gan Adoption UK ac After Adoption brofiad helaeth dros ddegawdau o ddarparu cefnogaeth i bob un sy'n delio â'r gwahaniaeth y mae mabwysiadu'n ei wneud yn ei bywydau. Yn 2016 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n darparu cyllid ar gyfer partneriaeth rhwng y ddau sefydliad er mwyn i'n gwaith yng Nghymru barhau a thyfu. Mae'r grant yn caniatáu i ni greu'r sylfaen ar gyfer Gwasanaeth Ôl Mabwysiadu Cymru Gyfan. Bydd hyn yn golygu datblygu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer comisiynu.

Yn y lle cyntaf rydym yn darparu'r gwasanaethau canlynol ar gyfer teuluoedd sy'n mabwysiadu a darpar fabwysiadwyr:

Yn ôl i'r brig

Llinell Gymorth Benodedig

Mae cefnogaeth benodol i Gymru ar gael gan ein Llinell Gymorth i Gymru o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am 2.30pm.

Ffoniwch 029 2023 0319

Yn ôl i'r brig

Rhwydwaith Cefnogi Cymheiriaid ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu a darpar fabwysiadwyr. 

Rydym yn ymestyn ein rhwydwaith o Grwpiau cefnogi cymheiriaid ar gyfer mabwysiadwyr ac rydym yn datblygu dulliau darparu newydd er mwyn i bob teulu allu defnyddio cefnogaeth cymheiriaid os ydyn nhw am wneud hynny.

Mae grwpiau cefnogi yn cyfarfod yn yr ardaloedd canlynol ar hyn o bryd:

  • Caerdydd (4 grŵp gwahanol, yn cynnwys un i fabwysiadwyr sengl, un i dadau sy'n mabwysiadu, un gyda'r nos ac un i fabwysiadwyr gyda phlant ifanc sy'n cael ei gynnal yn y bore)
  • Bro Morgannwg (gyda'r nos)
  • Llandrindod  (gyda'r nos)
  • Y Coed Duon(Caerffili) (bore)
  • Gogledd Cymru – Mae grŵp newydd yn cael ei sefydlu ar y cyd gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant.

Mae rhwydwaith y grwpiau cefnogi'n tyfu'n gyson. Os hoffech chi i ni eich helpu i sefydlu grŵp newydd yn eich ardal neu i gael gwybod pryd mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal ac os oes grŵp yn agos atoch chi, ffoniwch y llinell gymorth.

Yn ôl i'r brig

Hyfforddiant a chefnogaeth

Rydym yn trefnu amrywiaeth o gynadleddau, seminarau a gweithdai hyfforddi yn ystod y flwyddyn.

Telling About Adoption – Merthyr UPDATE : Yn anffodus this event has had to what postponed in the year Until Sample Image . Exact date to be confirmed and more information to follow . Apologies for inconvenience caused unrhyw .

Mae rhaglen hyfforddi clodfawr Adoption UK, 'Parenting our Children', sy'n para chwe diwrnod, hefyd yn cael ei gynnal o leiaf unwaith y flwyddyn.

Bydd y nesaf yn Ne Orllewin Cymru yn yr Hydref 2016.

Mae Hyfforddiant mewn Swydd ar gael i ysgolion.

Getting It Right Schools Welsh

Yn ôl i'r brig

Cael Pethau'n Iawn i Bob Plentyn 

Canllaw ysgolion

Mae'r llyfryn newydd hwn ar gyfer ysgolion wedi cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael i'w lawrlwytho yn Gymraeg neu Saesneg.

Cael Pethau'n Iawn i Bob Plentyn PDF

Pam na wnewch chi argraffu copi a'i roi i ysgol eich plentyn y tymor yma?

Canllaw i Rieni

Getting It Right Welsh

Cael Pethau'n Iawn i Bob Plentyn PDF

Rydym yn cychwyn y flwyddyn ysgol newydd gyda thri datblygiad newydd a chyffrous y gobeithiwn fydd yn helpu ysgolion i ddeall anghenion plant wedi'u mabwysiadu yn well ac i helpu rhieni i weithio'n well gydag ysgolion i gefnogi eu plant.

Bydd llyfryn newydd yn cael ei lansio a bydd ar gael ar ein gwefan yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ei nod yw helpu rhieni i ddeall y system addysg yn well ac i wybod sut i fod yn eiriolwyr effeithiol dros eu plant yn yr ysgol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â NAHT Cymru i gynhyrchu dogfen ganllaw am ysgolion ac am ddeall problemau ymlyniad. Bydd hon yn cael ei hanfon at benaethiaid ac uwch reolwyr ysgolion ar draws Cymru ar 18 Medi.

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru rydym yn cynnig cyfres o Wersi Meistr ar Addysg ar draws Cymru a byddem yn hapus iawn pe gallech ddweud wrth weithwyr addysg proffesiynol sy'n gysylltiedig â'ch plentyn gan eu hannog i fynychu un o'r sesiynau. Mae llefydd yn rhad ac am ddim ac rydym yn awyddus i rieni ac athrawon a gweithwyr cymdeithasol mabwysiadu i fynychu er mwyn i ni i gyd allu gweithio gyda'n gilydd i wella profiadau ein plant mewn ysgolion.

20 Medi – Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr
6 Hydref – Porth Eirias, Conwy.
15 Tachwedd - Llandrindod, Powys
17 Ionawr - Caerdydd
7 Chwefror - Caerfyrddin
7 Mawrth - Casnewydd
Mae hyd at 50 o lefydd am ddim ar gael ar gyfer pob dosbarth, felly peidiwch â cholli'r cyfle, bwciwch heddiw! 

Yn ôl i'r brig

 

Gwirfoddoli yng Nghymru

Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i'n helpu i wneud ein gwaith yng Nghymru. Os hoffech ddod yn wirfoddolwr, cysylltwch â wales@adoptionuk.org.uk  

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ateb ein llinell gymorth, i redeg grwpiau cefnogi, i helpu yn y swyddfa ac i gyflwyno sesiynau hyfforddi.

Yn ôl i'r brig

Gwaith polisi ac ymgyrchu

Rydyn ni'n cynrychioli barn rhieni sy'n mabwysiadu yng Nghymru ar Fwrdd Ymgynghorol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil ac yn ymgyrchu'n gyson ar ran rhieni sy'n mabwysiadu:

Adroddiad: Y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a ddarperir yng Nghymru a phrofiadau'r gwasanaethau hynny: Safbwyntiau gan asiantaethau a rhieni sy'n mabwysiadu (2014)

Bu tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn edrych ar y ddarpariaeth gwasanaethau bresennol yng Nghymru.

Adroddiad: Anghenion cefnogi teuluoedd sy'n mabwysiadu yng Nghymru

Mae ymchwil a gyflawnwyd gan Adoption UK Cymru'n dangos fod angen gwneud llawer i gefnogi pobl sy'n mabwysiadu yng Nghymru.

Yn ôl i'r brig