Annwyl Cydweithiwr,

Parthed: Adroddiad Canol-blwyddyn Gwasanaeth Mabwysiadu Cymru ar gyfer 2018-19

Rwy’n falch iawn o roi dolen i chi i’r adroddiad uchod sydd wedi’i bostio ar wefan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

http://www.adoptcymru.com/home.php?page_id=1&setLanguage=2

Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ffurfiol ar berfformiad a chynnydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru hyd yn hyn eleni, gan gyflawni’r dyletswyddau i roi adroddiad dros dro i Weinidogion Cymru erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.

Rwy’n gobeithio eich bod ym meddwl bod yr adroddiad hwn yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Cysylltwch â mi os oes angen mwy o wybodaeth arnoch. 

Yn gywir

Suzanne Griffiths

Cyfarwyddwraig

Gwasanaeth Mabwysiadu Cymru

Dear Colleague,

Re: National Adoption Service for Wales Mid-Year Report for 2018-19

I am very pleased to provide you with a link to the above report which is posted on the National Adoption Service website.

 

https://www.adoptcymru.com/home.php?page_id=40&setLanguage=1

The report provides a formal update on the performance and progress of the National Adoption Service for Wales so far this year, fulfilling the duties to provide Welsh Ministers with an interim report by December 31st each year.

I hope that you find the report useful and informative. Please contact me if there is any further information that you require at this stage. 

Yours sincerely

Suzanne Griffiths

Director

National Adoption Service for Wales