test_contentimg

Canllaw ysgol newydd Adoption UK ar gyfer rhieni plant mabwysiedig

Mae canllaw ysgol newydd a grëwyd gan Adoption UK Cymru ar gyfer rhieni sy’n mabwysiadu yng Nghymru wedi ei lansio.

Mae’r canllaw - Getting it right for every child:A parent’s guide to working with schools – yn cynnig cyngor ar sut y gall rhieni weithio orau gydag ysgolion er budd addysg eu plant.

Mae llawer o blant a fabwysiadwyd yn ei chael hi’n anodd ymdopi yn yr ysgol am i’r mwyafrif helaeth ohonynt brofi camdriniaeth, esgeulustod a/neu drawma gan eu rhieni biolegol.Mae cam-drin yn y blynyddoedd cynnar yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad yr ymennydd sydd yn aml yn cael effaith yn ei dro ar ymddygiad plentyn, perthnasoedd a datblygiad gwybyddol.O ganlyniad, dyw plant a fabwysiadwyd yn anaml yn ymateb i’r dulliau traddodiadol o gosbi  a gwobrwyo.

Canfu arolwg o aelodau Adoption UK fod dros chwarter eu plant yn gyson yn gwrthod mynd i’r ysgol a bod dau draean o rieni yn dweud nad oedd ysgol neu athro’r plentyn yn deall eu hanghenion cymhleth.Dywedodd bron i 60% o rieni bod eu plentyn o hyd yn ceisio dal fyny yn yr ysgol a gwneud yn iawn am eu profiadau bywyd cynnar, tra dywedodd 80% o aelodau fod angen mwy o gefnogaeth ar eu plant yn yr ysgol yn sgil eu profiadau plentyndod cynnar.

Wedi ei ysgrifennu gan Ann Bell, rhiant sydd wedi mabwysiadu a chyfarwyddwr ar Adoption UK yng Nghymru, mae’r canllaw y gellir ei lawrlwytho drwy clicio yma yn nodi’r nodweddion hanfodol y dylai rhieni sydd wedi mabwysiadu chwilio amdano wrth ddewis ysgol. Gallwch hefyd, lawrlwytho’r canllawiau hyn yn Saesneg

Mae’r cynnwys yn seiliedig ar gyfraniadau gan rai sydd wedi mabwysiadu, plant mabwysiedig a phobl ifanc, athrawon a’r rheiny sy’n gyfrifol am blant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi eu mabwysiadu mewn awdurdodau lleol.

Mae’r canllaw, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn cynnig gwybodaeth ar sut y gall problemau ymlyniad gael effaith ar gynnydd plentyn trwy’r system addysg yn ogystal ag argymhellion gan arbenigwyr rhyngwladol adnabyddus ar drawma ac ymlyniad.

Dywedodd Ms Bell:“Fel rhai a fabwysiadodd, cynigiwn gartrefi sefydlog ac amgylchedd feithringar i rai o’r plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.Tra bod rhianta mewn amgylchiadau o’r fath yn  fawr ei wobr, mae hefyd yn cynnig heriau anodd, a dim un yn fwy na phan fydd ein plant yn mentro i’r system addysg. 

 “Ysgrifennais y llyfryn i gynnig sicrwydd a’r arweiniad sydd ei angen ar rieni i ddewis yr ysgol cywir i’w plant, i holi’r cwestiynau iawn, ac hefyd i ddod o hyd i’r cymorth iawn a help pan fo mwyaf ei angen arnynt.  Rhieni sydd wedi mabwysiadu yw eiriolwyr mwyaf grymus eu plant, ac rwy’n mawr obeithio y bydd y canllaw hwn yn eu grymuso yn hynny o beth.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams:“Gwyddom fod plant a fabwysiadwyd yn aml ag angen cymorth ychwanegol pan fo’i haddysg dan sylw a nod y canllaw newydd hwn yw helpu rhieni i wneud y dewis cywir ar gyfer eu plant wrth iddynt weithio'u ffordd drwy'r cyfundrefn ysgolion.Gall dysgu ddigwydd dim ond pan fo’r plentyn yn teimlo’n ddiogel ac nid yw hynny yn dod yn naturiol i blant sydd wedi derbyn profiadau gwael gydag oedolion yn eu blynyddoedd cynnar.

“Rydym am sicrhau fod plant a phobl ifanc a fabwysiadwyd yn derbyn yr un cyfleoedd â phlant eraill i gyflawni orau y gallant a chyrraedd eu potensial llawn yn eu bywydau.”

Dywedodd Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phobl Ifanc:“Nod y canllaw yw rhoi cyngor ychwanegol i rieni sydd wedi mabwysiadu i’w helpu i gyrchu’r cymorth cywir yn yr ysgol pan fo ei angen arnynt.Heb y cymorth hwnnw, bydd plant a phobl ifanc yn parhau i wynebu rhwystrau rhag cyflawni eu potensial yn llawn.”

Mae Adoption UK hefyd yn rhedeg ymgyrch, ar y cyd â Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) ac eraill, sydd â’r nod o sicrhau fod pob ysgol mewn lle da i fynd i’r afael ag anghenion y grŵp agored i niwed hwn.

Adoption UK yw’r prif elusen sydd yn cynnig ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i’r rheiny sy’n rhianta, neu’n rhoi cymorth i, blant nad sy’n gallu byw gyda’u rheini biolegol.

Bwriad Adoption UK yw  yw rhoi llais i deuluoedd sy'n mabwysiadu ac i sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol. Anogir unrhyw un sy’n profi anawsterau i ddod yn aelod o Adoption UK a chysylltu â Llinell Gymorth Mabwysiadu Cymru ar 029 2023 0319(10am i 2.30pm, llun i gwener), neu drwy e-bostio wales@adoptionuk.org.uk