test_contentimg

Adoption UK ac After Adoption yn derbyn grant o hanner miliwn o bunnoedd

Mae Adoption UK ac After Adoption wedi derbyn grant o dros hanner miliwn o bunnoedd i ddarparu prosiect ar y cyd i helpu teuluoedd sy'n mabwysiadu yng Nghymru.

Bydd y prosiect Getting it Right for Every Child  yn ffocysu ar ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chwnsela i deuluoedd sy'n mabwysiadu. Bydd hefyd yn cynnig dulliau ataliol ac ymyrraeth cynnar rhwng cymheiriaid a bydd yn uchafu llais y rhai sy'n mabwysiadu.

Ei nod yw sicrhau fod gan bob plentyn a theulu sy'n cael ei effeithio gan fabwysiadu yng Nghymru fynediad i gefnogaeth mabwysiadu o ansawdd uchel erbyn 2021. Caiff ei ddatblygu gan After Adoption ac Adoption UK, yn ogystal â'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a'i brif randdeiliaid.

Mae'r grant Trydydd Sector gwerth £564,477 dros dair blynedd er mai dim ond £200,000 ohono sydd wedi ei sicrhau ar hyn o bryd. Y rheswm am hyn yw mai dim ond ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei chyllideb. Mae gweddill y grant yn ddibynnol ar ganlyniadau etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016.

Mae'r grant yn rhan o gyllido sy'n agos at £22m sydd wedi ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i sefydliadau a phrosiectau sy'n cefnogi plant, oedolion a phobl hŷn agored i niwed. 

Meddai Hugh Thornbery, prif weithredwr Adoption UK: "Rydym wrth ein bodd gan y bydd y grant yma'n caniatáu i ni ddatblygu ein gwaith ar gyfer cefnogi mabwysiadu ac ymgysylltu â mabwysiadwyr yng Nghymru, mewn partneriaeth gydag After Adoption a'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a'r pum asiantaeth mabwysiadu rhanbarthol a'n partneriaid yn y sector gwirfoddol.

"Bydd yn caniatáu i ni gynnig cefnogaeth cymheiriaid, gwasanaethau cyfeillio a chyrsiau i rieni sy'n mabwysiadu ar draws Cymru, megis  Parenting Our Children a Non-Violent Resistance.  Byddwn hefyd yn gallu parhau i gynnig aelodaeth Adoption UK, yn rhad ac am ddim, i bob person newydd sy'n mabwysiadu yng Nghymru

Dywedodd Lynn Charlton, Prif Swyddog Gweithredol After Adoption: "Rydym yn hapus iawn ein bod yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau cefnogi mabwysiadu i blant a theuluoedd sy'n mabwysiadu yng Nghymru ac i gyfuno ein harbenigedd gyda'n cydweithwyr yn y sector, Adoption UK, i gyfrannu tuag at y Gwasanaeth Cenedlaethol yng Nghymru,"

Ychwanegodd Mr Thornbery: "Rhaid imi ganmol y gwaith mae Ann Bell, ein rheolwr datblygu yng Nghymru, wedi ei gyfrannu tuag at y llwyddiant hwn. Mae hi wedi bod yn arweinydd rhagorol i Adoption UK yng Nghymru gan ddefnyddio'r symudiad tuag at wasanaeth mabwysiadu cenedlaethol fel cyfle i greu mantais gwirioneddol i ni a'n buddiolwyr."

Meddai Ms Bell: "Mae hyn yn newyddion gwych i rieni sy'n mabwysiadu ar draws Cymru gan y byddant nawr yn derbyn llawer mwy o'r gefnogaeth y maent yn ei haeddu. Nid oes gan rieni sy'n mabwysiadu yng Nghymru Gronfa Cefnogi Mabwysiadu fel sydd ar gael yn Lloegr ond maen nhw'n bobl hynod ddyfeisgar felly bydd ychydig bach o gefnogaeth ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth enfawr nid yn unig i'w bywydau nhw ond i fywydau eraill hefyd."

English language version